Tre Pelare Financial Consulting
Birger Jarlsgatan 6d
114 34 Stockholm
info@trepelare.se

Tre pelare har genomfört mer än hundra kunduppdrag sedan starten för tjugo år sedan.

Tre Pelare har hjälpt aktörer på bank- och finansmarknaden sedan tidigt nittiotal. Namnet Tre Pelare är inspirerat av en ofta använd symbol för en stabil finansiell verksamhet – de tre pelarna. Det anspelar också på de pelare som utgör stommen i det europeiska finansiella regelverket.

Våra tre pelare är kunskap, erfarenhet och driv. När du anlitar Tre Pelare möter du människor med bred kunskap om finansmarknaden och dess villkor, med lång erfarenhet från marknadens alla delar och med ett driv att få saker gjorda. Våra kunder är i behov av förändring – vi får det att hända.

Vi jobbar ofta med projekt från ax till limpa, i roller som till exempel projektledare eller kravställare. Det har gett os en unik erfarenhet av komplexa projekt. Vi vet att det krävs uthållighet, driv och inte så lite envishet för att genomföra förändringar.

Vi kan förändringsledning. Vare sig det handlar om att leda intern personal eller externa leverantörer. Vi kan kommunicera med interna specialister och på ett effektivt sätt specificera funktionella krav, för att ta dem vidare till interna och externa IT-leverantörer och omsätta dem till processer, funktioner och system i en fungerande helhet.

Det här är våra konsulter:

Tre Pelares konsulter har varit med och förändrat den finansiella sektorn i 20 år.

Mikael Wadner

Namn: Mikael Wadner
Tel: +46 70 760 79 83
E-post: mikael.wadner@trepelare.se

Personligt

Mikael är en senior konsult med nära 30 års erfarenhet av förändringsarbete i den finansiella sektorn. Mikaels fokus är förändringsledning i stora affärsnära projekt som projekt- eller programledare, men även kortare analyser och förstudieuppdrag samt systemupphandlingar är uppdrag som Mikael ofta anlitas för. Mikaels uppdragsgivare är oftast verkställande ledning, affärsområdesledning eller styrelse.

MikaeI har arbetat med flertalet av de finansiella sektorerna. Det gäller central infrastruktur, bl.a. börshantering och värdepappersclearing. Det gäller generell banking, investment banking, retail banking och merchant banking. På senare år har Mikael arbetat mest med följande områden:

 • Kredithantering
 • Riskhantering, inte minst vad gäller kreditrisk och likviditetsrisk
 • Treasury
 • Värdepappershantering
 • Betalningar
 • Finansiell rapportering och redovisning

Mikaels styrkor är:

 • Har genomfört många stora strategiska projekt från ax till limpa
 • Mycket god förståelse och kunskap om den finansiella sektorns infrastruktur och verksamhetsprocesser
 • Väl förtrogen med IT och har själv i början av karriären arbetat med systemering och programmering
 • Drivande och målinriktad
 • Uttrycker sig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska
 • Socialt kompetent med hårda nypor när det behövs
 • Kan förhandla och skriva avtal
 • Har en stark entreprenörsanda

Mikael har följande utbildning:

 • Civilekonomexamen med inriktning på redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Stockholm
 • Reservofficersutbildning från Sjökrigsskolan

Utbildning

1981
Civilekonom Handeslhögskolan i Stockholm

1977
Reservofficersexamen

1975
Studentexamen

Anställningar

1990 –
Tre Pelare Financial Consulting AB

1988 – 1990
IT chef Stockholms Fondbörs (Inhyrd)

1986 – 1990
Mandat Consult (F.n. Kentor)

1982 – 1985
Accenture

Kunskaper, erfarenheter

Branschkunskap
Bank och finans
Värdepapper
IT

Roller
Managementkonsult
Projekt- och programledare
Försäljning och Marknadsföring
IT chef

Språk
Modersmål är svenska
Skriver och talar god engelska
Baskunskaper i franska och tyska

Exempel på uppdrag

Samlimitering

Uppdraget innebar att som projektledare utreda hur en större svensk bank skulle implementera en förbättrad samlimitering inom bankens kreditverksamhet. Vidare specificering av funktioner, processer och rutiner. Upphandling av systemstöd, samordning av systemleverantörernas arbete, planering och genomförande av acceptanstester, planering och införande av nya rutiner och processer.

Etablering bankverksamhet i Nordiskt land

En svensk bank beslutade att etablera sig i nordiskt grannland. Uppdraget innebar att i projektledarrollen utreda förutsättningarna för en etablering. Vidare att genomföra kravspecificering samt upphandlig av systemstöd. Uppdraget innebar att också att förbereda etableringen med samordning av systemleverantörer och detaljerad kravspecificering.

Centralisering och utveckling av banktreasury

Uppdraget innebar att som projektledare centralisera en banks treasuryverksamhet. Vidare att göra en översyn och uppgradera bankens regelramverk för denna verksamhet. Centraliseringen innebar även att rationalisera och uppgradera systemstödet. Projektet inkluderade även kravspecificering och upphandling av nytt systemstöd för riskrapportering och ALM.

Nytt systemstöd för storbankens treasury

I rollen som projektledare ledde Mikael arbetet med kravspecificering, upphandling, konvertering, testning, utbildning och införande av nytt systemstöd för storbankens Treasury. Arbetet inkluderade utveckling av redovisningsregler, gränssnitt mot ekonomisystem och datalager med anpassning av rapporter.

Likviditetsriskrapportering

I detta projekt utvecklades bankens ramverk för likviditetsriskrapportering. Projektet inkluderade hela ramverket med policies, metoder och även utveckling av rutiner för mätning och rapportering.

Förstudie IRB Advanced

Mikael fungerade som biträdande programledare för en storbanks förstudie vad gäller att införa avancerade metoder för beräkning av bankens kapitaltäckning. Förstudien omfattade bl.a. metodutveckling, datafångst, specificering av metoder och rutiner för scoring och prissättning.

Etablering av marknadsplats för aktiehandel

Ett konsortium av banker beslutade att utmana den ledande nordiska marknadsplatsen för börshandel. Mikael ledde förstudie, upphandling av system och etablering av en ny marknadsplats för handel med aktier.

Metod för konjunkturutjämnad kapitaltäckningsberäkning

Mikael ledde ett projekt som utvecklade metoder för att konjunkturutjämna storbankens kapitaltäckningsberäkning över konjunkturcykeln (TTC – through the cycle). Projektet omfattade metodutveckling, ansökan till FI, systemspecificering, systemutveckling och införande av nya metoder och rutiner.

Säkerställda obligationer

Projektet innebar att specificera och utveckla rutiner och systemstöd för säkerställd finansiering av storbankens hypoteksportfölj. Projektet inkluderade rating från två ratingbolag samt ansökan till och godkännande från FI.

Förstudie – storbankens värdepapperssystem

Storbanken behövde utveckla och rationalisera det mycket omfattande systemstödet för värdepappershandel. Mikael ledde förstudien och utveckling av ansats för rationalisering och kostnadsreducering.

Leasing, Lån och Internetbank – Förstudie och RFI

Bankens gamla systempark för lån, leasing och internetbanksstöd behövde förnyas. Mikael ledde arbetet med att specificera kraven på en ny generations systemstöd samt att med detta underlag som grund genomföra en RFI.

Riskrapportering – alla riskslag

Mikael deltog i arbetet med att utreda den mindre bankens samtliga riskslag vad gäller ramverk för rapportering, kontroll och styrning. Studien resulterade i detaljerade specifikationer av förbättringsåtgärder inom alla riskslag.

Åtgärdsprogam – Finans

På uppdrag av storbankens CFO ledde Mikael en förstudie som identifierade åtgärdsbehov inom bankens finansområde. Förstudien landade i ett åtgärdsprogram inkluderande bl.a. nytt DW, ny GL samt nya metoder och rutiner för oberoende värdering av positioner och transaktioner.

Mikael Wadner

Senior förändringsledare med 30 års erfarenhet från flertalet affärsområden inom finansiella sektorn. Stora affärsnära projekt inom kredit-, risk- och värdepappershantering är några av de senaste uppdragen. Väl förtrogen med IT och mycket god förståelse för sektorns infrastruktur och processer. Målinriktad förhandlare som inte tvekar att fatta de beslut som situationen kräver.

Läs Mikaels konsultprofil här.

Kristina Hammar

Namn: Kristina Hammar
Tel: +46 733 51 59 59
E-post: kristina.hammar@trepelare.se

Professionell profil

Kristina Hammar är en senior konsult på Tre Pelare med inriktning mot Business Analysis och Förändringsledning.

Kristina är resultat- och kvalitetsinriktad och genomför sina åtaganden med nyttan för kund och medarbetare i centrum. Hon är engagerad och har en glad och social personlighet vilket gör henne till en uppskattad medarbetare.

Kristina är född 1973 och har en magisterexamen i Finansiell Ekonomi. Hon har en bred arbetsbakgrund; primärt som affärskonsult, men även som privatrådgivare på bankkontor, trainee på en mobiloperatör i USA, journalist och musiklärare.

Kristinas särskilda styrkor är:

 • Drivande och målinriktad
 • Har roligt på jobbet
 • Har genomfört många projekt från ax till limpa – både stora som små
 • Mycket god förståelse och kunskap om den finansiella sektorns verksamhetsprocesser
 • God förståelse för IT
 • Uttrycker sig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska

Exempel på Erfarenheter från Uppdrag

15.05 – Pågår

Större Retailbank – Kravledning Implementering av nytt kreditberedningssytem
Kristina leder kravarbetet på en större Affärs- och Retailbank i samband med implementering av ett nytt kreditberedningssystem som ska stödja bankens medarbetare i kreditprocessen gällande allt från mindre konsumtionslån till större företagskrediter. Det nya systemet möjliggör också ett radikalt förbättrat kundflöde men digitaliserade, automatiserade flöden.

14.08 – 15.01

Nordisk affärsbank – Kravledning av mobilapp
I syfte att tillgodose sina kunders ökade efterfrågan på tillgänglighet, utvecklade en ledande nordisk affärsbank en mobilapp för sina kunder i småföretagssegmentet (SME).

Inom ett övergripande nordiskt initiativ ansvarade Kristina för den svenska delen gällande kravanalys och kravledning.

Uppdraget innebar samordning och kommunikation mellan olika intressenter.

13.06 – 14.06

Swedbank – Tf. Linjechef och förändringsledare i en outsourcingaffär
Kristina fick uppgiften att säkerställa fungerande arbetsprocesser för Kravenheten på Swedbank Finans. Finansbolagets huvudsystem hade ersatts av ett standardsystem som inte stödde ett flertal av kravenhetens viktigaste arbetsmoment. Detta resulterade i att de dagliga arbetsuppgifterna blev svåra att genomföra och verksamheten avstannade.

Kristinas primära uppgift var att ”få igång” enheten; i vissa fall med systemstödda lösningar, i andra fall genom att etablera manuella processer. Det fanns en stor frustration bland medarbetarna inom gruppen och det blev Kristinas uppgift i rollen som tillförordnad chef, att bemöta denna och coacha medarbetarna i förändringen.

När de mest akuta bränderna var släckta, övergick arbetet i mer strukturerad krav- och förändringsledning; ie utbildning av medarbetarna i det nya systemet, kommunikation och säkrande av processer mot angränsade arbetsenheter. Parallellt dokumenterades vilka funktioner/krav som helt saknades i systemet i syfte att på längre sikt få till stånd vidareutveckling och effektiva arbetsprocesser.   

Efter en tid beslutade banken att överlåta enheten till ett annat bolag (outsourcing/verksamhetsöverlåtelse). Här fick Kristina uppdraget att leda enheten genom denna överlåtelse vilket bla innebar kommunikation till berörda intressenter, säkrande av arbetsprocesser, HR-frågor, avtalsarbete, förändringsledning för involverad personal, överlämning till det nya bolaget, etc.

13.03 – 13.06

Swedbank – Kravställning av lånesystem
Kristina fick i uppdrag att bistå i arbetet med att ta fram kraven för ett nytt lånesystem. Arbetet innebar kravdokumentation och synkning av krav mellan olika intressenter; handläggare på kontor, systemägare, regelverksexperter etc.

11.01 – 13.02

Swedbank – Krav och processledning vid etablering av ny ATM-affär
Kristina ledde under två intensiva år arbetet gällande krav, processer och förändringsledning i ett stort utvecklingsprojekt inom Swedbank.

Projektet var ett samarbetsprojekt mellan fem banker och en extern driftsleverantör, Evry, i syfte att etablera ett nytt ATM-nät, Bankomat AB. Evry levererade ett standardsystem som skulle anpassas efter den aktuella situationen.

Den interna förändringen var omfattande. Gamla egenutvecklade system skulle ersättas med en generisk Visa/Mastercardbaserad kortlösning gällande tex clearing/settlement, reklamation etc. Ägarskapet av affären skiftade och hela banken, inte minst retail-rörelsen, genomgick en mental resa ”Vi äger inte längre våra automater”.

Det dagliga arbetet bestod av:

– Bankgemensamma krav- och arbetsmöten där Kristina var Swedbanks huvudsakliga representant
– Intern workshopledning mellan olika enheter inom banken, framförallt Cards, för att få ihop krav och processer gällande hur det framtida arbetet skulle bedrivas
– Dokumentation av interna krav och processer
– Kommunikation till berörda parter

Mot slutet av projektet ledde Kristina även acceptanstester och pilot samt anordnade ett stort antal avstämnings/utbildningsmöten med enheter där de dagliga rutinerna skulle förändras.

Anställningar/samarbeten

2016 – pågår
Tre Pelare

2015 – 2016
421.

2013 – 2014
Tieto Sweden AB (efter uppköp av Canvisa)

2008 – 2013
Canvisa Consulting AB

2005 – 2007
Swedbank, Privatrådgivare

2003 – 2004
US Cellular, Chicago, USA

Utbildning

1.
KTH (Södertörns högskola); CeFin = Centrum för Bank och Finans
Stockholm

2000
Sorbonne, paris
Erasmus Utbytesstudent
Internationell ekonomi och Ekonometri

1995 – 1997
Stockholms Universitet
Litteraturvetenskap
Svenska (Nordiska språk)

Övrigt

Språk
Svenska, modersmål
Engelska, flytande
Franska, konversationsnivå

Privat
Kristina är uppvuxen på en bondgård i Östergötland. Idag bor hon i Bromma tillsammans med make Linus och tre döttrar.
Vid sidan om familjen ägnar sig Kristina mycket åt sång och musik, främst pianospel, klassisk sång och kör.

 

 

 

 

 

Kristina Hammar

Resultatinriktad och driven konsult med bred erfarenhet av kravställning i finansbranschen. Kristina har arbetat med förändringsledning, processutveckling samt uppköp och implementering av nya system. Väl förtrogen med IT, kravställt mobilapp för företagskunder och implementerat digitaliserat kundflöde inom kreditområdet.

Läs Kristinas konsultprofil här.

Jakob Nordin

Namn: Jakob Nordin
Tel: +46 70 721 83 05
E-post: jakob.nordin@trepelare.se

Personligt

Jakob Nordin har arbetat drygt 25 år inom finanssektorn, varav de senaste åtta åren som konsult med utredning och förändringsledning i finansiella institut framförallt inom områdena finansiella regelverk, risk- och kapitalhantering, treasury och rapportering. Innan dess hade Jakob olika linjebefattningar i finansinstitut både på affärs- och kontrollsidan.

Jakob är engagerad och resultatorienterad. Med sin breda erfarenhet och en positiv och prestigelös attityd har Jakob lätt att kommunicera och samarbeta med olika intressenter på alla nivåer i olika finansiella institut.

Erfarenheter:

 • Ett antal olika chefsbefattningar inom finans, risk och ekonomi i flera finansiella institut. Senast på Svensk Exportkredit där Jakob under olika perioder var ansvarig för risk- och ekonomifunktionerna.
 • Förutom de operativa ansvaren har Jakob under åren i olika linjebefattningar drivit en mängd projekt relaterade till verksamhetsförändringar, implementering av olika regelverk, upphandling och implementering av olika system, ofta med ett stort inslag av IT. Han har bl.a:
  • lett implementering av Basel II inkl. omfattande kontakter med Finansinspektionen och aktivt deltagande i utformning av IT-lösningens arkitektur och innehåll
  • lett upphandling och implementering av finanssystem
  • ansvarat för regeltolkning, modeller och rapportering av finansiella instrument vid implementering av redovisningsregelverken IFRS och US Gaap inkl. omfattande kontakter med svenska och amerikanska revisorer
 • Regelverkskunskap: Jakob har lång erfarenhet av regeltolkning och implementering av finansiella regelverk som Basel II, Basel III, GL44, AML samt vissa delare av IFRS och US Gaap. Jakob har god kännedom om regelverken FINREP, COREP, Emir och FATCA.

Utbildning

2000 – 2001
Stockholms Handelshögskola
Certified EFFA’s Financial Analyst

1985 – 1987
Göteborgs Handelshögskola
Kostnads/Intäktsanalys, detid doktorandutbildningen motsvarande en termin heltid

1980 – 1984
Göteborgs Handelshögskola
Nationalekonomi, Statistik, Företagsekonomi. Poäng motsvarande Bachelor

1981 – 1983
Göteborgs Handelshögskola och Stockholms Universitet
Utvecklingsekonomi, deltidsstudier. Poäng motsvarande 3/4 termin heltid.

1978 – 1979
Gymnasium Naturvetenskaplig linje

1977 – 1978
US High School, Kansas USA

Anställningar

2008 –
Finanskonsult, Tre Pelare Financial Consulting AB

2000 – 2007
Ansvarig för Financial Control/Risk Control, Svensk Exportkredit (SEK)

1994 – 2000
Finanschef, inkl. operativ finansförvalting inom Posten AB, Postgirot Bank AB

1992 – 1994
Ansvarig för Riska Management och Finansadministation, Svenska Exportkredit (SEK)

1986 – 1992
Div. tjänster, bl.a. Controller och Treasurychef, Första Sparbanken

1986
Forskningsassisten, lärare, Göterborgs Handelshögskola

1984 – 1986
IT konsult, Cap Gemini

1984
Assisten, kreditbedöming, Sex veckors AISEC-job Bank for Housing and Construction, Accra Ghana

Övriga uppdrag

1997 – 2014
Postens Pensionsstiftelse, Ledamot i placeringsdelegationen

1998
Swedgiro (betalningsförmedling i Baltikum och Polen), Styrelseledamot

1995 – 1997
Posten Finansiella tjänster (finansiella tjänster i postkontor), Styrelseledamot

Exempel på uppdrag

 • som projektledare och specialist genomfört en fullständig riskgenomgång inkl. uppbyggnad av processer och modeller för  kapitaltäcknings-rapportering för en mindre svensk banks samtliga risker
 • som utredare och specialist medverkat vid uppgradering och kvalitetssäkring av IRK-lösning hos svensk storbank
 • som projektledare och specialist genomfört flera projekt för implementering av Basel III-regelverket för likviditetsrisk
 • tagit fram kravspecifikation, affärsmodell och projektplan för uppbyggnad av en ny filialbank
 • genomfört ett antal mindre projekt som förbättrat processer för riskhantering, värdering, redovisning och rapportering av finansiella instrument

Jakob Nordin

Erfaren chef med finansiella regelverk som specialitet. Arbetat med risk- och kapitalhantering i flera finansiella institut av varierande storlek. Van projektledare som upphandlat och implementerat finanssystem och ansvarat för regeltolkning och rapportering. Prestigelös och positiv attityd ger god samordning och kommunikation mellan intressenter på alla nivåer.

Läs Jakobs konsultprofil här.