Tre Pelare Financial Consulting
Birger Jarlsgatan 6d
114 34 Stockholm
info@trepelare.se

Vår uppdragshistorik är ett uttryck för vår erfarenhet och kompetens.

Vår största styrka är den långa erfarenhet vi har av förändringsprojekt i bank- och finansbranschen. Vi har implementerat regelverk i banker av olika storlek, startat upp nya börser och hjälpt retailföretag att starta finansverksamhet. Bland annat. Vi har jobbat med alla delar av verksamheten, och det har gett oss insikt och förståelse för hur allt hänger ihop, och för vikten av att kunna se både helhet och detaljer.

Läs mer om några av våra uppdrag här.

Förändringsledning

Projektledare för införande av nytt kreditkort för finansbolag

Ett finansbolag tog beslutet att införa ett nytt kreditkort. Förutom att utforma själva produkten blev det också nödvändigt att förbereda och anpassa verksamheten till nya rutiner, processer och systemstöd. Tre Pelare var affärssidans övergripande projektledare, ett arbete som omfattade förstudie, kravanalys, upphandling av system- och BPO-lösning och slutligen implementering av lösningen på alla plan, till exempel genom anpassning av verksamhetsrutiner, samordning av design och varumärkesfrågor och genomförande av systemutveckling.

Uppdragets omfattning och storlek innebar att Tre Pelare löpande rapporterade projektets framsteg till bolagets verkställande ledning.  Detta var en av de största verksamhetsförändringar bolaget gjort, och Tre Pelare bidrog till att det genomfördes framgångsrikt från ax till limpa.

Värdepappershantering – börsverksamhet

Under 2008 ville flera aktörer tillsammans utreda förutsättningarna för att utmana den ledande börsaktören på den nordiska marknaden. Tre Pelare har i rollen som förändringsledare flera gånger biträtt vid förändring och/eller etablering av börsverksamhet, och var ett självklart val. Under utredningsfasen bidrog vi med analys, utredningar och investeringskalkylering. Efter beslutet att genomföra investeringen ledde Tre Pelare upphandlingen och gick därefter in som projektledare för etableringsprojektet, som genomfördes på cirka 18 månader.

Banketablering – betalningshantering

En mindre svensk bank beslutade att starta bankverksamhet i Finland, inledningsvis med inriktning på betalningsverksamhet och inlåning. Tre Pelare bidrog med projektledning och kravledning. Arbetet innebar bland annat att specificera rutiner och processer och att anpassa system för integration mot det europeiska betalningssystemet Target 2.

Analys och beslutsstöd

Utredning treasury

En mellanstor nordisk bank arbetade med två olika treasury-system i två länder och behövde förenkla och effektivisera hanteringen. Tre Pelare stödde utredning och analys av treasury-verksamheten och bidrog med underlag för valet av lokalisering för en centraliserad verksamhet. Vi arbetade också med anpassning av riktlinjer och instruktioner för verksamheten och med upphandling av ett gemensamt treasury-system.

Etablering av retail-aktör på finansmarknaden

En nordisk retail-aktör övervägde att etablera sig på finansmarknaden och starta blancoutlåning. Tre Pelare stöttade företaget i att strukturera en outvecklad idé om utlåning genom en förstudie, som ledde vidare skapandet av en affärsplan, ansökan till Finansinspektionen, upphandlingar av outsourcinglösningar, framtagande av riskreglemente och uppsättning av affärsorganisation. Genom samarbetet med oss kunde en framgångsrik retail-aktör lika framgångsrikt bredda sig inom ett nytt affärsområde.

Beslutsstöd organisationsförändring

Ett internationellt logistikföretag hade en fragmenterad och svårarbetad kundreskontra och sökt en stringent lösning för hela organisationen. Tre Pelare analyserade organisationen och gjorde komparativa studier av reskontra i andra internationella koncerner inom bland annat media och telecom. Analysen gav koncernledningen ett grundligt beslutsunderlag som ledde till att man kunde införa en lösning utifrån best practice på området.

Verksamhetsutveckling

Interim produktchef för erbjudanden till företagskunder i nischbank

En nischbank ville utveckla sitt erbjudande inom kredit och spara. Tre Pelare ansvarade för utveckling och förvaltning av produkterna, med särskilt fokus på företagskunder och kreditmarknaden. Som interim produktchef hade Tre Pelare ansvaret att leda och dokumentera arbetet med att utforma affärsramar och modell för prissättning. Arbetet innebar också utformning av processer, kundhandlingar, instruktioner och rapporter. Vi tog fram systemstöd för hela kreditkedjan, från beredning och administration till upplåning och rapportering. Tre Pelare bidrog till flera nya produkter, från idé till lansering, och skapade en arbetsmodell för utveckling av nya produkter i banken.

Utveckling av riskfunktion

En svensk nischbank behövde hjälp att gå igenom sitt sätt att arbeta med risk och kontrollera att det motsvarade externa krav. Tre Pelare anlitades för uppdraget och involverade affärssidan och kreditfunktionen tillsammans med den befintliga riskfunktionen för att få en bättre koppling till affärsverksamheten och därmed större nytta för banken. Under uppdraget utbildade vi ledning och styrelse och förändrade ett antal rapporter och begrepp så att de bättre avspeglade verksamheten.

Automatisera kreditprocessen i storbank

En svensk storbank beslöt att automatisera kreditberedningsprocessen. Visionen var att en kund ska kunna lämna ansökan digitalt, riskbedömning och kreditbeslut ska ske automatiskt, kunden ska kunna signera med BankID och lånet ska betalas ut automatiskt. Tre Pelare hade en ledande operativ roll i projektet och bidrog till alla olika intressenter i banken enades om en kravbild, som ledde till att visionen blev verklighet.